DE
Suche Warenkorb0

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van voorwaarden

Deze website ("website") wordt beheerd door Kreca Ento-Feed BV. Op deze website wordt met de aanduidingen "wij", "ons" en "onze" Kreca Ento-Feed BV bedoeld. Kreca Ento-Feed BV biedt U, de gebruiker, deze website, inclusief alle op deze website beschikbare informatie, tools en diensten aan op voorwaarde dat u alle daarop vermelde bepalingen, voorwaarden, reglementen en opschriften aanvaardt. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u NIET akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden verzoeken wij u deze website NIET te gebruiken.

Juistheid en volledigheid van informative

Kreca Ento-Feed BV is niet verantwoordelijk indien op deze website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend als algemene informatie bedoeld en dient niet als de enige basis voor het nemen van beslissingen te worden ingeroepen of gebruikt zonder raadpleging van primaire informatiebronnen die juister, vollediger en actueler zijn. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht informatie op de website te actualiseren. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen op de website bij te houden.

Uw gebruik van de website

Alle inhoud op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audiofragmenten, downloads, interfaces, code en programmatuur) zijn exclusief eigendom vanaf Kreca Ento-Feed BV en de licentiegevers of content-leveranciers daarvan en zijn beschermd onder auteursrecht, merkrecht en andere toepasselijke wetgeving.

U mag op de website aanwezig materiaal benaderen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u eventueel getoonde opschriften omtrent het auteursrecht, merkrecht of eigendomsrecht op het door u benaderde, gekopieerde of afgedrukte materiaal niet wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van inhoud op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanpassen, verspreiden, overdragen, uploaden, in licentie geven of vestigen van afgeleide werken van materiaal, informatie, programmatuur, producten of diensten welke van de website zijn verkregen is uitdrukkelijk verboden. Kreca Ento-Feed BV of haar licentiegevers of content-leveranciers behouden de volledige eigendom van het op de website geplaatste materiaal, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken u dit materiaal onder een licentie die Kreca Ento-Feed BV te allen tijde naar haar uitsluitend oordeel kan intrekken. Kreca Ento-Feed BV verklaart noch garandeert dat uw gebruik van materiaal op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet met Kreca Ento-Feed BV zijn verbonden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website geldt dat u de website niet zal gebruiken voor doeleinden die op grond van deze gebruikvoorwaarden of de geldende wet onrechtmatig of verboden zijn.

Door u aangeleverd materiaal

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor eventueel via de website aangeleverd materiaal, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, oorspronkelijkheid en het auteursrecht van dergelijk materiaal. Het is u verboden via deze website content te uploaden die: (i) vertrouwelijk, beschermd, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen en/of bedreigend is, de privacy of publicatierechten schendt, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maakt en/of beledigend, onrechtmatig of anderszins bezwaarlijk is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of kan aanmoedigen, de rechten van enige partij kan schenden of anderszins tot enige aansprakelijkheid of wetsovertreding kan leiden; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, grootschalige mailings of enige vorm van "spam" bevat. Het is u verboden een vals e-mailadres of andere identificatiegegevens te gebruiken, zich als andere persoon of entiteit voor te doen of zich schuldig te maken aan misleiding omtrent de oorsprong van content. Het is u verboden commerciële content naar de website te uploaden.

Indien u materiaal aanlevert, verleent u Kreca Ento-Feed BV en de daarmee verbonden maatschappijen, tenzij wij anders aangeven, een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal over de gehele wereld via elk medium te gebruiken, te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, daarvan afgeleide werken te vervaardigen, te verspreiden en te tonen. U gaat er tevens mee akkoord gaat dat het Kreca Ento-Feed BV vrij staat ideeën, concepten en knowhow te gebruiken welke door u of personen die namens u handelen aan Kreca Ento-Feed BV zijn verstrekt. U verleent Kreca Ento-Feed BV en de daarmee verbonden maatschappijen het recht desgewenst de naam te gebruiken welke u in verband met dergelijk materiaal aanlevert. Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verstrekt, worden conform het Privacybeleid van de Website behandeld. U verklaart en garandeert dat u de eigendom houdt van of zeggenschap heeft over alle rechten op door u geplaatste content; dat de content juist is; dat het gebruik van door u aangeleverde content geen inbreuk maakt op enige bepaling van deze voorwaarden en geen schade aan enige persoon of entiteit toebrengt alsmede dat u Kreca Ento-Feed BV schadeloos zal stellen voor alle vorderingen als gevolg van door u aangeleverde content.

Uitsluitingen

Het gebruik van deze website geschiedt uitsluitend voor uw risico. De website wordt aangeboden in de huidige staat. Kreca Ento-Feed BV sluit uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van enigerlei aard uit ten aanzien van enige aangelegenheid met betrekking tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en afwezigheid van inbreuk.

Indien u materiaal van deze website downloadt, doet u zulks naar eigen keuze en voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Bevoegde rechter

Kreca Ento-Feed BV onderhoudt en beheert deze website vanuit haar vestiging te Ermelo, Nederland. Op de gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat rechters in Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele rechtsgedingen als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden. Indien enig deel van deze gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt dat onderdeel als deelbaar beschouwd en overeenkomstig de geldende wet uitgelegd. Een dergelijke voorwaarde is niet van invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Het door Kreca Ento-Feed BV niet optreden ten aanzien van een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en geen beperking van de rechten van Kreca Ento-Feed BV ten aanzien van een dergelijke overtreding of daaropvolgende overtredingen.

Insekten bestellen

Bestellen Sie unsere Qualität Insekten direkt in unserem Webshop